Drept civil

Cabinetul nostru de avocatură oferă consultanţă persoanelor fizice despre probleme juridice referitoare la drepturile civile.

Legile privind drepturile civile acoperă sortimente diverse de drepturi și libertăți recunoscute și garantate fiecărui cetățean. În acest sens, cetățenii au dreptul la libera asociere, dreptul de a practica o religie de alegere, dreptul la viaţă, la libertate și viaţa privată, la vot, dreptul la acces la o educație publică, la instanțele de judecată, la facilitățile publice si justiție; au dreptul la un tratament egal și echitabil de aplicare a legii. Diferitele drepturi civile includ nu numai libertățile, dar, de asemenea dreptul de a nu fi discriminat în disponibilitatea și exercitarea acestor libertăți.

Colaboratorii noştri acordă consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materie de executare silită şi suspendarea executării, încheierea de contracte civile, revendicări imobiliare, servituţi, uzucapiuni, grănițuiri, evacuare, anularea unor acte juridice, cereri de constatare a deschiderii a succesiunii şi calităţii de moştenitor, cereri de ieşire din indiviziune, partaje, vânzarea cotelor succesorale, cereri de recuperare a creanţelor împotriva debitorilor, rezilieri şi rezoluţiuni, acţiuni în răspundere civilă delictuală şi acțiuni în răspundere civilă contractuală, plângeri contravenţionale.

Activitatea noastră se realizează prin:

– consultaţii şi cereri cu caracter juridic

– asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii

– redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare

– asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate

– apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină

– activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil.