Legea privind stimularea investitorilor individuali

LEGEA PRIVIND STIMULAREA INVESTITORILOR INDIVIDUALI – BUSINESS ANGELS:

In Monitorul Oficial din data de 2 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

Legea reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici.

Beneficiile fiscale recunoscute investitorului sunt acordate prin lege astfel:
– investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite
– investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru câştigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă transferul părţilor sociale are loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 ani de la dobândire.

Facilităţile fiscale prevăzute la art. 3 se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora,
b) actul constitutiv al societăţii, depus pentru susţinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine următoarele clauze:
(i) participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat;
(ii) deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului, aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor;
c) societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;
d) societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual-business angel.

Legea are în vedere dobândirea de părţilor sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, definite prin Legea 346/2005.

In sensul Legii 346/2004,
– microîntreprinderile sunt acele intreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; iar
– întreprinderile mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Facilităţile fiscale se aplică investiţiilor realizate în microintreprinderi şi intreprinderi mici care întrunesc urmatoarele condiţii:
a) sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare (O întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.)
c) nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii.

Nu intră sub incidenţa Legii 120/2015, investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
a) bancar;
b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar;
c) tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;
d) jocuri de noroc şi pariuri;
e) producţie sau comercializare de oţel;
f) producţie sau comercializare de cărbune;
g) construcţii de nave maritime şi fluviale;
h) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
i) consultanţă în orice domeniu.

Orice persoană fizică poate deveni investitor individual-business angel, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părţi sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;
b) investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării operaţiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părţi sociale; dobândirea părţilor sociale are loc prin majorare de capital social, în conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii, conform legii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;
c) investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;
e) nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;
f) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels în condiţiile de mai sus, facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute.